Khabarovsk, RU

 • Nano [Khabarovsk]
  Von $5.00/mo
  • CPU 1 vCPU

  • RAM 512 MiB DDR4

  • Storage 10 GiB SSD

  • Data Transfer 512 GiB

  • Bandwidth 1Gbps

  • IPv4 1 * /32

  • IPv6 1 * /64
 • Mini [Khabarovsk]
  Von $10.00/mo
  • CPU 1 vCPU

  • RAM 1 GiB DDR4

  • Storage 16 GiB SSD

  • Data Transfer 1 TiB

  • Bandwidth 1Gbps

  • IPv4 1 * /32

  • IPv6 1 * /64
 • Mega [Khabarovsk]
  Von $21.00/mo
  • CPU 2 vCPU

  • RAM 2 GiB DDR4

  • Storage 24 GiB SSD

  • Data Transfer 2 TiB

  • Bandwidth 1Gbps

  • IPv4 1 * /32

  • IPv6 1 * /64